DutchF1race.nl

Jouw pitstop voor de Nederlandse formule 1-race

Disclaimer en algemene voorwaarden

algemene voorwaarden, disclaimer en raceregels FORMULE 1 2021

Net zoals elke organisatie hanteert DutchF1race.nl ook algemene voorwaarden en een disclaimer. We hebben er geen lijvig boekwerk van willen maken, maar zetten wel graag een paar eenvoudige regels op een rij om het gebruik van de site en onze social media uitingen zo prettig en gemakkelijk mogelijk te maken.

Algemeen
Het team van DutchF1race.nl biedt jou deze website – inclusief alle onderliggende pagina’s – en de daarop getoonde informatie aan, tenzij wij uitdrukkelijk aangeven dat sprake is van zogenaamde partnercontent of een gastbijdrage. Dutchf1race.nl is juridisch gezien een initiatief en daardoor eigendom van Webwizards.online.

Acceptatie van gebruiksvoorwaarden Dutchf1race.nl

Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website stem je in met hetgeen bepaald is in deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarbij horen en/of voorwaarden waarnaar wij verwijzen.

Indien je NIET akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en hetgeen waarnaar verwezen moet je de website verlaten en deze niet meer bezoeken en/of gebruiken zolang deze voorwaarden van toepassing zijn.

Wijziging van gebruiksvoorwaarden Dutchf1race.nl

Het kan voorkomen dat Dutchf1race.nl op enig moment de noodzaak ziet om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en geheel naar eigen inzicht en goeddunken onderdelen toe te voegen of te verwijderen. Wij zullen een wijziging in de algemene voorwaarden altijd communiceren. Door de website na publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, accepteer je de door ons gecommuniceerde gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer Dutchf1race.nl

De Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve, amuserende en nieuwsverschaffende doeleinden en ter entertainment. De Website bevat geen advies en/of informatie die bedoeld is om als advies te dienen. Om alle informatie op de Website actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar te houden, streven wij naar zorgvuldige controle van de informatie die wij als bron(nen) gebruiken.

Wij kunnen de inhoud van de Website (met inbegrip van de hyperlinks) steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving verbeteren, wijzigen, aanvullen of verwijderen zonder toestemming van derden.
Deze Website kan verder links en/of referenties bevatten naar andere websites en informatie die worden aangeboden en/of beheerd door derden (“Informatie van Derden”). Wij hebben geen invloed op deze informatie van derden en kunnen daar dus ook op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor nemen.

Wij nemen dergelijke Informatie van Derden enkel voor het gemak van de gebruiker van deze Website op. Wij kunnen en willen niet garanderen niet dat de informatie op de Website, waaronder de Informatie van Derden, beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar, juist en/of volledig is. Daarnaast kunnen wij niet garanderen dat onze website correct en/of ononderbroken functioneert en/of ononderbroken toegankelijk zal zijn.

Beperking aansprakelijkheid Dutchf1race.nl

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die via de Website wordt aangeboden. Het gebruik van de Website, de via de Website aangeboden informatie en/of de via de website aangeboden producten en/of diensten is en blijft geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Dutchf1race.nl accepteert onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze het gevolg is van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de Website, met inbegrip (en zonder enige uitsluiting) van beschadiging van gegevens, apparatuur en/of computerprogramma’s van jou en/of van derden. Daarnaast zijn wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derde partijen die jou via onze website informatie, producten en/of diensten verschaffen.

Wanneer je klachten hebt over gekochte producten en/of diensten verzoeken we je vriendelijk om contact op te nemen met de leverancier.

Heb je redactionele klachten? Dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Verplichtingen gebruiker

Gebruikers van de Website zullen ervoor zorg dragen dat: (1) enkel de daartoe bevoegde en capabele personen toegang zullen hebben tot de Website; (2) niet oneigenlijk of in strijd met relevante wet- en regelgeving gebruik wordt gemaakt van de Website; (3) de intellectuele eigendomsrechten van Dutchf1race.nl worden gerespecteerd; (4) de systemen, waaronder ook de software, waarmee de gebruiker verbinding maakt met de Website vrij zal zijn van gebreken en/of virussen die schade kunnen toebrengen aan de Website; en (5) geen uitingen of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, inbreukmakend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, op de Website zullen worden gedaan of geplaatst.

Inbreng van derden

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van persberichten, teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de Website en of ten behoeve van gebruik op de website worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart Dutchf1race.nl voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De gebruiker verleent door inzending aan Dutchf1race.nl het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt het publiceren van de bijdrage op de Website en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Dutchf1race.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en/of schadeplichtigheid voor uitspraken en/of meningen van derden die op of via deze site worden geopenbaard. Alle content die door het team van Dutchf1race.nl wordt geschreven is te herkennen doordat ‘team Dutchf1race’ al dan niet met vermelding van een voornaam als auteur is genoemd.

Alle bijdragen waarbij niet expliciet ‘team Dutchf1race.nl’ staat genoemd als auteur zijn geplaatst door derden. De aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor (de gevolgen van) de in de desbetreffende bijdrage(n) genoemde uitlatingen en bijbehorende afbeeldingen en/of illustraties komt volledig voor rekening van de derde. Uiteraard houdt het team Dutchf1race.nl zich in dit geval het recht voor om -zonder verplicht te zijn tot enige compensatie- bijdrage(n) van derden te wijzigen, redigeren en/of verwijderen.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden in ons privacybeleid dat je hier kunt lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteurs-, merk-, handelsnaam- en databankrechten) in, op en met betrekking tot de Website (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de Website, de lay-out en het ontwerp van de Website) berusten bij DutchF1race.nl en/of haar licentiegevers. Ongeacht het middel waarmee (bijv. geautomatiseerde software), de vorm waarin (bijv. hyperlinks, deep-links) of het medium waarop zulks mogelijk is, is het niet toegestaan om (enig deel van) de Website te kopiëren of te reproduceren anders dan op de wijze zoals vermeldt op onze pagina over ons en jouw copyright. Alle reproducties en kopieën van ons werk, op welke wijze dan ook gemaakt in overeenstemming met de wijze zoals vermeld dienen te worden voorzien van onze auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen.

Verwijderen van informatie

Indien je, ondanks alle zorg en aandacht die wij aan de Website besteden materiaal op de Website aantreft waarvan je meent dat dit inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kun je ons altijd verzoeken om deze informatie van de Website te laten verwijderen door het formulier op de pagina over ons en jouw copyright in te vullen en te verzenden.

Toepasselijk recht en prioriteit

Onze auteursrechtbepalingen en ons privacybeleid maken onverbrekelijk deel uit van deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de Website en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Rotterdam.
Indien je een vraag, klacht, opmerking of compliment hebt kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag.

Toepasselijk recht en prioriteit

Onze auteursrechtbepalingen en ons privacybeleid maken onverbrekelijk deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de Website en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Rotterdam.
Indien je een vraag, klacht, opmerking of compliment hebt kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag.

© 2019, DutchF1race.nl, een initiatief van Webwizards Online

Welkom op Dutchf1race.nl!

Bedankt voor je bezoek! Voor een leukere ervaring (en werkende site) gebruiken ook wij cookies en delen (aan de hand van deze cookies) informatie over je gebruik van deze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Uiteraard respecteren we jouw privacy, daarom vragen we je om deze éénmalig te accepteren! Lees verder!